ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

Na początku roku 2020 chyba nikt z nas nie spodziewał się, że wirus z Wuhan dotrze aż do Polski, a jego skutki będą odczuwalne na całym świecie. Stało się i musimy przetrwać tę sytuację. Wiele osób straciło przychód i zastanawia się teraz nad tym, co może zrobić aby choć trochę podreperować swój budżet.

Dla osób, które znalazły się w sytuacji, w której zatrudnienie w firmie zostało zawarte na podstawie umowy cywilnoprawnej (może to być umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), przewidziano pomoc w postaci jednorazowego świadczenia finansowego nazwanego świadczeniem postojowym. W celu uzyskania takich środków, należy przede wszystkim zwrócić się do swojego zleceniodawcy z prośbą o złożenie do ZUS odpowiedniego wniosku. W tym celu potrzebne jest oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, a w przypadku zawarcia innych umów, należy o tym poinformować zleceniodawcę i podać kwotę przychodów. Należy również pamiętać, że każda umowa jest oddzielnym wnioskiem.

Oczywiście żeby otrzymać omawiane świadczenie należy spełnić kilka wymagań:

  • Umowa została zawarta przed 1 lutego 2020.
  • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • Brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo polskie lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • Brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Możesz otrzymać 2080 zł., jeżeli jednak suma przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekracza 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS przeleje odpowiednią sumę. Jeśli pojawią się wątpliwości instytucja może się kontaktować z osobą w celu wyjaśnień.

Rozszerzona informacja wraz z przykładami znajduje się na stronie:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

avatar